-

ASOCIAŢIA CULTURAL-CREŞTINĂ A UCRAINENILOR DIN ROMÂNIA «TARAS ŞEVCENKO»

КУЛЬТУРНО-ХРИСТИЯНСЬКЕ ТОВАРИСТВО УКРАЇНЦІВ РУМУНІЇ ім. «ТАРАСА ШЕВЧЕНКА»

miercuri, 25 ianuarie 2012

Mantaua lui Gogol - nr. 1/ 2012

 CEI CARE DORESC REVISTA "MANTAUA LUI GOGOL" PE SUPORT DE HÂRTIE
POT SCRIE PE ADRESA DE E-MAIL A REDACŢIEI  ŞI O VOR PRIMI PRIN POŞTĂ
Preţul unui exemplar: 5 lei - plata ramburs

( Revista o puteţi citi gratuit în varianta electronică apăsând pe linkul de mai jos)
duminică, 22 ianuarie 2012

ADEZIUNE
CERERE DE ADERARE
LA 
ASOCIAŢIA CULTURAL-CREŞTINĂ A UCRAINENILOR  DIN ROMÂNIA «TARAS ŞEVCENKO»
Subsemnatul(a).............................................................................................................
domiciliat   în........................... ............................str....................................................                
nr..........bl..........sc..........et..........ap..........sect/jud.............................................
născut(a) la data................în loc.............................jud......................................
solicit aderarea la Asociaţia Cultura-Creştină a Ucrainenilor din România «TARAS ŞEVCENKO». Ma oblig să respect statutul asociaţiei, de care am luat cunoştinţă, să particip la acţiunile organizate, să nu aduc prejudicii şi să sprijin toate activităţile organizate în vederea îndeplinirii scopului şi obiectivelor acesteia.
Date de contact: tel...........................................fax...................................................
                e-mail..............................................................

Data:............................                                         Semnătura:       


Aprob:
Preşedinte                                                            

EVENIMENTE CULTURALE UCRAINENE LA MUZEUL ŢĂRANULUI ROMÂN

Viorel  Cotec şi Iaroslava Colotelo
În ziua de 17 decembrie 2012, în sala Horia Bernea a Muzeului Ţăranului Român, Ambasada Ucrainei în România împreună cu Uniunea Ucraineană din România au organizat o serie de evenimente culturale.
Cu ocazia apropierii sărbătorilor de iarnă şi celei de-a 20-a aniversări de la stabilirea relaţiilor diplomatice dintre Ucraina şi România a avut loc un concert, la care au participat ansamblul «Zorea» al filialei UUR din Bucuresti, şi ansamblul popular vocal «Kamerton» din oraşul Hust, Ucraina.

Doamna Iaroslava Colotelo, consilier la Ministerul Culturii şi Cultelor din România a salutat pe toţi cei prezenţi la acest concert, iar domnul Viorel Cotec, de la Ambasada Ucrainei, în discursul său de deschidere a consemnat: «Astăzi în această sală, două ansambluri ucrainene, unul din Ucraina şi unul din România ne vor încânta cu glasurile lor cristaline aducându-ne atmosfera unică a minunatelor sărbători de iarnă: Naşterea Domnului şi Anul Nou. Această iarnă a devenit semnificativă atât pentru statul ucrainean, cât şi pentru relaţiile româno-ucrainene în special. Pe 1 decembrie, ucrainenii au aniversat 20 de ani de la referendumul ucrainean în cadrul căruia poporul ucrainean s-a exprimat practic unanim pentru restaurarea independenţei statale a patriei noastre. Iar pe 1 februarie 2012 se împlinesc 20 de ani de la stabilirea relaţiilor diplomatice dintre Kiev şi Bucureşti. Îmi face plăcere să subliniez că această dată jubiliară Ucraina şi România o întâmpină în condiţiile de creştere semnificativă în toate dimensiunile de relaţii bilaterale, politice, cultural-umanitare şi financiar-economice.»
Bogdan Clempuş şi Andrei Rebryk
Oaspeţii din Ucraina au dăruit comunităţii ucrainene din Bucureşti, nu numai un buchet de melodii fermecătoare ci şi focul din Betleem. Reprezentantul organizaţiei ucrainene de tineret «Plast», Andrei Rebryk cel care a transmis focul din Betleem reprezentantului  organizaţiei de tineret UUR, Bogdan Klempuş, a spus în scurta sa cuvântare:  «Sunt foarte bucuros să vă aduc această părticică de pace şi lumină din Betleem care de câţiva ani este răspândită nu numai în Ucraina ci şi în diaspora ucraineană. Sper că această lumină sfântă va arde nu numai în casele şi candelele ci şi în inimile dumneavoastră.»
I. Chideşciuc şi prof. dr. Volodimir Antoficiuc
De asemenea, a avut loc şi lansarea cărţii «Apelul înălţimilor», publicată în 2011 la editura «Zoloti Lytavry» din Cernăuţi cu sprijinul Universităţii Naţionale din Cernăuţi «Yuriy Fedkovich», cartea fiind prezentată de către prof. dr. Volodimir Antoficiuk şi  de autorul ei, Ivan Chideşciuk.
«Această carte este, întradevăr, o mare expresie a spiritului uman. Veşnica dorinţă a omului de a atinge esenţa lui Dumnezeu şi a Fiului Său pe Care l-a trimis în această lume, şi astfel oricine crede în El, urmând cuvintele Evangheliei, să nu piară ci să  aibă viaţă veşnică. Proza lui Ivan Chideşciuk, prezentă în această carte, este de o înaltă moralitate şi spiritualitate. Sunt extrem de mulţumit că autorul apelează la portretele spirituale ucrainene, ca Taras Şevcenko, Olga Kobyleanska care s-a născut la Gura Humorului, pe binecuvântatul pământ românesc şi portretul lui Silvestru Zaricevskyi care de asemenea a trăit în oraşul Siret, unde a fost profesor de gimnaziu şi un primar minunat. De asemenea sunt foarte mulţumit de faptul că în această carte sunt prezentaţi şi autori  care trăind în România crează în limba ucraineană, în opinia mea creaţiile lor sunt o puternică parte a literaturii ucrainene.» – a spus Volodimir Antoficiuc.
Cvartetul «KAMERTON»
Autorul, Ivan Chideşciuc a declarat că mesajul principal al cărţii sale «Apelul înălţimilor» este un apel la înălţimea noastră umană: «Cartea conţine povestiri, proză scurtă, dar şi prezentarea unor portrete literare din literatura ucraineană, dar şi portretele unor scriitori ucraineni, contemporani, din România.»
La final, directorul artistic al ansamblului «Kamerton» a spus: «Evenimentele de astăzi s-au petrecut la un nivel înalt. Asemenea evenimente sunt necesare, deoarece scopul lor este de a sprijini în primul rând pe ucrainenii care trăiesc în România, care trebuie să fie conştienţi de rădăcinile lor ucrainene şi de  cultura ucraineană. Să reînvie, după posibilităţi, tradiţiile, cântecele şi folclorul nostru.»

Mihai Hafia TRAISTA

miercuri, 18 ianuarie 2012

STATUTUL ASOCIATIEI CULTURAL CREŞTINE A UCRAINENILOR DIN ROMÂNIA «TARAS ŞEVCENKO»


STATUTUL
ASOCIATIEI CULTURAL CREŞTINE A UCRAINENILOR DIN ROMÂNIA
«TARAS ŞEVCENKO»

CAPITOLUL I

Denumirea, sigla, sediul, durata scopul şi obiectivele Asociaţiei Cultural Creştine a Ucrainenilor din România «Taras Şevcenko»

Art. 1. Denumirea organizaţiei este ASOCIAŢIA CULTURAL CREŞTINĂ A UCRAINENILOR DIN ROMÂNIA «TARAS ŞEVCENKO», pescurtat ACCUR «TARAS ŞEVCENKO», denumire ce va fi respectată în toate documentele şi în relaţiile cu instituţiile din ţară şi străinătate.
Art. 2. Asociatia Cultural Creştină a Ucrainenilor din România «Taras Şevcenko» este o persoană juridică de drept privat cu caracter nepatrimonial, avînd denumirea rezervata prin dovada disponibilitatii denumirii cu numarul 94703 din 14.02.2011 eliberata de catre Ministerul justiţiei – Serviciul Comunicare şi relaţii Publice, neguvernamentală, autonomă, apolitică, fără subordonare administrativă, cu gestiune economică şi financiară proprie, care-şi desfăşoară activitatea în concordanţă cu prevederile Constituţiei şi a legilor în vigoare din România, a prezentului statut, precum şi cu documentele internaţionale referitoare la drepturile minorităţilor naţionale.
Art. 3. Sigla asociaţiei este: crucea, pana de scris şi manuscrisul.
Art. 4. Asociaţia are sediul în Bucureşti Sec. 5, str.  Măgurei nr. 1-5, bl. D1, sc. A, et. 2, ap. 47. Asociaţia va putea avea, ca structuri teritoriale, filiale situate în alte localităţi din ţară şi străinătate, în funcţie de Hotărârea Adunării şi în conformitate cu prevederile  Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 – cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 5. Durata asociaţiei este nelimitată în timp.
Art. 6. Scopul fundamental al Asociaţiei Cultural Creştine a Ucrainenilor din România  constă în: păstrarea, exprimarea şi cultivarea identităţii etnice, lingvistice, culturale şi religioase   a persoanelor aparţinând etniei ucrainene; promovarea şi dezvoltarea culturii, artei, învăţământului  şi a spiritului naţional ucrainean; conservarea patrimoniului creştin şi etnografic precum şi dezvoltarea turismului cultural-religios; realizarea unor relaţii de cooperare cu Ministerul Culturii şi Cultelor din România, cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării din România, precum şi cu alte organizaţii cultural-creştine din România; stabilirea şi întreţinerea relaţiilor de colaborare cu ucrainenii din Ucraina  şi din diaspora ucraineană, cu asociaţiile şi instituţiile lor religioase culturale şi de învăţământ.
Art. 7.  În vederea realizări acestor scopuri Asociaţia Cultural Creştină a Ucrainenilor din România «Taras Şevcenko» are următoarele obiective:
a). colaborarea cu instituţiile creştine, culturale, de învăţământ, ştiinţă şi cultură pentru dezvoltarea studiului şi cercetării în domeniul religiei, etnografiei,  istoriei, limbii, culturii  materiale şi spirituale a ucrainenilor din România;
b).  sprijinirea tinerei generaţii în dezvoltarea talentului creativ;
c).  organizarea de tabere literare şi artistice, congrese, conferinţe, simpozioane, consfătuiri şi
colocvii, manifestări culturale, expoziţii, festivaluri;
d).  sprijinirea şi promovarea meşterilor populari, creatori ai artei populare şi culinare specifice
ucrainenilor în vedera participări lor la diferite târguri, naţionale şi internaţionale, realizarea atelierelor de pregătire pentru tineri, publicitatea şi promovarea rezultatelor acestora;
    e). desfăşurarea de activităţii în mass-media, colaborarea cu presa scrisă şi audio-vizuală, având ca scop ridicarea prestigiului minorităţii ucrainene din România;
    f). crearea unui site pentru informarea populaţiei privind activitatea asociaţiei;
    g). înfiinţarea  unei edituri pentru editarea operelor clasicilor ucraineni şi a scriitorilor de expresie ucraineană din România, a materialelor didactice şi ştiinţifice, precum şi editarea diferitelor reviste şi publicaţii;
    h). înfiinţarea unei tipografii;
    i).  înfiinţarea unui studio de înregistrări audio-video;
    j).  înfiinţarea de ansambluri artistice (trupe de teatru, coruri, etc);
    k). înfiinţarea posturilor de radio locale, care să aibă programe şi emisiuni în limba ucraineană;
    l). înfiinţarea unei agenţii de turism cultural-creştin;
    m). înfiinţarea societăţilor comerciale prin intermediul căreia să se deruleze diferite programe ale asociaţiei;
    n).  înfiinţarea unui muzeu al satului ucrainean şi a altor muzee ucrainene;
    o).  atragerea de sponsori şi solicitarea sprijinului material de la organizaţii umanitare din ţară şi străinătate;
    p.) acţionarea în vederea obţinerii de facilităţi pentru membrii săi: mijloace de contacte solicitare de burse de studii, stagii de documentare, călătorii în Ucraina şi în alte ţări etc.;
    r). acordarea, în funcţie de posibilităţi a sprijinului material persoanelor aparţinând minorităţii ucrainene;
    s). sprijinirea oricăror iniţiative în scopul îndeplinirii obiectivelor enumerate mai sus;
    t). obiectul de activitate al asociaţiei poate fi completat sau modificat cu aprobarea Adunării generale şi cu respectarea legislaţiei în vigoare.

CAPITOLUL II

Membrii Asociaţiei Cultural Creştină a Ucrainenilor din România «Taras Şevcenko»
(dobândirea şi pierderea calităţii de membru, derepturi şi îndatoriri)

Art. 8.   Asociaţia se compune din membrii fondatori, membrii asociaţi  şi membrii onorifici. Calitatea de membru nu este transferabilă sau cesionabilă. La propunerea Consiliului Director, Adunarea Generală poate acorda titlul de membru de onoare unor personalităţi din ţară sau străinătate, care prin activitatea desfăşurată aduc o contribuţie deosebită la promovarea şi realizarea scopului şi obiectivelor asociaţiei. Membrii de onoare nu pot avea drept de vot în Adunarea Generală.
Poate deveni membru al Asociaţiei Cultural Creştine a Ucrainenilor din România «Taras Şevcenko» orice cetăţean român care a îndeplinit vârsta de 16 ani, de etnie ucraineană şi nu numai, indiferent  de rasă, sex, culoare politică s-au confesiune religioasă, dacă îndeplineşte următoarele condiţii:
a).  să nu-i fi fost interzisă înscrierea în organizaţii etnice prin dispoziţii legale;
b). să nu-i fi fost suspendate drepturile cetăţeneşti printr-o hotărâre judecătorească rămase definitive;
c). să nu fie o persoană publică compromisă.
Dobândirea calităţii de membru al asociaţiei se face pe baza unei cereri scrise, însoţită de un curriculum vitae, adresată preşedintelui asociaţiei. În termen de 15 zile, Consiliul Director v-a decide asupra cererii şi va comunica răspunsul solicitantului, decizia  fiind definitivă.
            Membrii cărora li se aprobă primirea în asociaţie  vor achita o taxă de înscriere stabilită de Adunarea Generală sau vor completa o cerere de scutire a taxei de înscriere.
Art. 9. Calitate de membru al Asociaţiei Cultural Creştine a Ucrainenilor din România «Taras Şevcenko» poate să înceteze în următoarele condiţii:
a). deces;
b). demisie;
c).  excludere.
Demisia se face în scris, sub semnătură şi se adresează Consiliului Director, iar excluderea se face în mod individual, pe baza hotărârii Adunării generale, cu o majoritate de două treimi (2/3) din numărul membrilor asociaţiei, la propunerea Consiliului  Director.
Art. 10 Orice membru al Asociaţiei Cultural Creştine a Ucrainenilor din România «Taras Şevcenko» are următoarele drepturi:   
a). să participe la lucrările Adunării Generale, să aleagă şi să fie ales în organele de conducere sau de control ale asociaţiei;
b). să facă propuneri cu privire la strategia şi programele de activitate ale asociaţiei;
c). să-şi exprime opinia personală faţă de propunerile şi măsurile adoptate de Consiliu Director sau alţi membrii ai asociaţiei;   
d). să se retragă din asociaţie prin cerere scrisă;
e). să aibă acces la toate acţiunile sociale şi culturale organizate de asociaţie.
Art. 11.  Membrilor Asociaţiei Cultural Creştine a Ucrainenilor din România «Taras Şevcenko» le revin următoarele îndatoriri:
a). să respecte statutul şi hotărârile Adunării generale;   
b). să participe la Adunările Generale şi să-şi însuşească toate însărcinările fixate de aceasta sau de Consiliul Director;
c). să participe la acţiunile şi activităţile organizate de către Consiliul Director;
d). să nu manifeste atitudini potrivnice intereselor asociaţiei;
e). să sprijine asociaţia în organizarea şi desfăşurarea acţiunilor sale;
f). să plătească taxa de înscriere în asociaţie şi cotizaţia semestrială stabilită de Adunarea Generală.

CAPITOLUL III

Organizarea şi conducerea Asociaţiei Cultural Creştine a Ucrainenilor din România «Taras Şevcenko»
(principii de organizare şi funcţionare, Adunarea Generală, Consiliul Director, controlul gestiunii)

Art. 12. Asociaţia Cultural Creştină a Ucrainenilor din România «Taras Şevcenko», se organizează şi funcţionează având la bază următoarele principii:
1. Principiul fundamental de organizare şi funcţionare este: libera aderare, păstrarea 
autonomiei şi deplina libertate de acţiune a membrilor, precum şi posibilitatea retragerii din asociaţie;
2. Activitatea se organizează, desfăşoară şi conduce pe baza statutului, a hotărârilor
Adunării  Generale ale asociaţiei şi a prevederilor Ordonanţei Guvernului României nr. 26/2000  cu modificarile si completarile ulterioare.
3. Membrii asociaţiei pot ataca hotărârile sau recomandările care contravin statutului şi/sau prevederilor legale în vigoare.
Activitatea de conducere a asociaţiei este realizată de:
ADUNAREA GENERALĂ;
CONSILIUL DIRECTOR;
CENZORUL sau COMISIA DE CENZORI, după caz.
            Art. 13.  Adunarea generală este organul suprem de conducere a asociaţiei şi este compusă din membrii care îndeplinesc condiţiile prevăzute în statut şi în actul constitutiv, iar hotărârile acesteia sunt obligatorii pentru toţi membrii săi.
    Competenţa Adunării Generale constă în următoarele:
·         stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale asociaţiei pentru realizarea scopului
şi obiectivele asociaţiei;
·         aprobarea  bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil:
·         alegerea şi revocarea membrilor Consiliului Director;
·         alegerea şi revocarea membrilor comisiei de cenzori;
·         înfiinţarea de filiale;
·         modificarea actului constitutiv şi a statutului asociaţiei;
·         dizolvarea şi lichidarea asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase
după lichidare;
·         analizarea şi decizia asupra rapoartelor de activitate ale Consiliului Director, a
bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului anual, precum şi a raportului comisiei de cenzori;
·         stabilirea nivelului taxei de înscriere în asociaţie şi a contribuţiei semestriale, precum
şi termenul până la care poate fi depusă;
·         discutarea şi deliberarea asupra cererilor de primire sau retragere din asociaţie, precum
şi excluderea motivată a unor membri;
·         adoptarea hotărârilor în concordanţă cu modificarea legislaţiei;
·         orice  alte atribuţii prevăzute de lege sau statut;
Adunările Generale sunt ordinare şi extraordinare.
Adunarea Generală ordinară se convoacă cel puţin o dată pe an.
Adunările Generale extraordinare se convoacă ori de câte ori este nevoie, la cererea:
        Consiliului Director;
        cenzorului sau a Comisiei de Cenzori;
        a cel puţin 15% din numărul membrilor asociaţiei.
Convocarea Adunării Generale se face prin scrisoare expediată cu confirmare de primire către fiecare membru al asociaţie, cu cel puţin 15 zile înainte sau prin publicarea unui anunţ într-o publicaţie de largă circulaţie, cu cel puţin 10 zile înainte. În anunţ, se va specifica: ordinea de zi, locul de desfăşurare, data şi ora la care va avea loc Adunare Generală.
Adunarea Generală desemnează, dintre membrii, un secretar, care să verifice lista de prezenţă şi să întocmească procesul-verbal al adunării. Procesul-verbal se consemnează într-un registru sigilat şi privat şi va fi semnat de persoana care a prezidat şedinţa şi de secretarul care l-a întocmit.
Adunarea Generală este legal constituită, dacă la lucrări participă cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor asociaţiei.
Hotărârile luate de Adunarea Generală în limitele legii, ale actului constitutiv şi/sau ale statutului sunt obligatorii chiar şi pentru membrii asociaţiei care nu au luat parte la Adunarea Generală sau au votat împotrivă.
Hotărârile luate de Adunarea Generală contrare legii, actului constitutiv sau dispoziţiilor cuprinse în statut, pot fi atacate în justiţie de oricare dintre membrii asociaţiei care nu au luat parte la Adunarea Generală sau au votat împotrivă şi au cerut să se însereze aceasta în procesul-
verbal de şedinţă, în termen de 15(cincisprezece) zile de la data când a avut loc şedinţa sau au luat cunoştinţă  despre hotărâre, după caz.
            Un membru cu drept de vot poate să primească împuternicire de la un membru care nu poate fi prezent, cu condiția ca președintele asocoației să fie înștiințat despre aceasta cu 24 ore înainte de data Aunării Generale.
Arti 14. Consiliul Director este organul care conduce toate activităţile în intervalul dintre două Adunări Generale şi este format din membrii aleşi prin vot secret de Adunarea Generală, pentru o perioadă de patru ani.
Consiliul Director alege dintre membrii săi:
        un preşedinte care este şi directorul executiv al asociaţiei şi care are drept de
reprezentare a  funcţiei în toate relaţiile terţii, direct sau prin delegare de competenţă;
      – un vicepreşedinte;
      – un secretar;
      – membri  
Competenţele Consiliului Director:
a). acţionează pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor statutului şi a hotărârilor Adunării Generale;
b). organizează, convoacă şi asigură condiţii corespunzătoare pentru desfăşurarea Adunării Generale;
c). prezintă Adunării Generale: cererile de înscriere în asociaţie;
d). stabileşte strategia şi politica pentru realizarea obiectivelor asociaţiei;
e). analizează în şedinţe trimestriale execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, stadiul îndeplinirii programelor operative şi adoptă măsuri pentru realizarea acestora la termenele stabilite;
f). prezintă Adunării Generale: cererile de înscriere în asociaţie;
g). întocmeşte regulamentul intern de organizare şi funcţionare a Consiliului Director;
h). urmăreşte achitarea cotizaţiilor de către membrii asociaţiei;
i). îndeplineşte formalităţile de funcţionare legală a asociaţiei;
j). gestionează patrimoniul asociaţiei,
k). propune Adunării Generale: modificarea statutului asociaţiei sau eventuala asociere ori afiliere la organizaţii similare din ţară şi străinătate;
l). poate decide asupra schimbării sediului asociaţiei;
m). conciliază, expertizează şi soluţionează divergenţele ce apar între membrii asociaţiei sau între aceştia şi terţi;
n). încheie acte juridice în numele şi pe seamă asociaţiei;
Deciziile Consiliului Director contrare legii, actului constitutiv sau statutului asociaţiei, pot fi atacate în justiţie în condiţiile prevăzute de art.23 din Ordonanţa nr. 26/2006 actualizată.
Adunare Generală poate revoca unul sau mai mulţi membrii ai Consiliului Director, inclusiv preşedintele, înainte ca termenul pentru care au fost aleşi să fi expirat, pentru delapidare, proastă gestionare a fondurilor asociaţiei, grava încălcare a îndatoririlor ori pentru fapte cu caracter penal.
Şedinţele Consiliului Director au loc săptămânal sau ori de câte ori activitatea fundamentală o impune,
Hotărârile Consiliului Director se adoptă cu majoritatea simplă de voturi.
Consiliul Director îşi poate elabora un regulament intern de Funcţionare.
Art. 15. Controlul gestiunii asociaţiei este asigurat de către fiecare dintre asociaţii care nu este membru în consiliul director.
Regulile generale de control se aprobă de Adunarea Generală.

CAPITOLUL IV

Activitatea asociaţiei
(exerciţiul economico-financiar, personalul asociaţiei)

Art. 16. Anul financiar se va încheia la finele anului, dată la care se întocmeşte bilanţul şi contul de gestiune.
Art. 17. Personalul de conducere şi cenzorii sunt aleşi de Adunarea Generală, care va stabili nivelul de salarizare. Restul personalului – de specialitate şi auxiliar – este angajat prin contract de muncă sau de colaborare, după caz. De angajările efective se va ocupa Consiliul Director, care va stabili: drepturile şi obligaţiile personalului angajat, inclusiv drepturile salariale.

CAPITOLUL V

Modificarea actului constitutiv şi/ sau a statutului

Art. 18. Modificarea actului constitutiv şi/sau a statutului asociaţiei se face prin înscrierea modificării în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor, aflat în grefa judecătorilor in a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul asociaţia.
Cererea de înscriere a modificării va fi însoţită de hotărârea Adunării Generale întocmită în baza procesuluio-verbal de şedinţă, iar în cazul modificării sediului, de hotărârea Consiliului Director.
Demersurile pentru întocmirea procesului-verbal şi înscrierea modificării, se întreprind de către Consiliul Director.
Menţiunea privitoare la schimbarea sediului se va opera, dacă este cazul, atât în Registrul Asociaţiilor  şi Fundaţiilor aflat în grefa judecătoriei, in a cărei circumscripţie se află noul sediu. În acest  scop, o copie de pe încheierea prin care s-a dispus schimbarea sediului, va fi  comunicată, din oficiu, judecătoriei din circumscripţia în care asociaţia va avea noul sediu. În mod asemănător, se va proceda şi în cazul modificării actului constitutiv şi/sau a statutului.

CAPITOLUL VI

Fonduri băneşti, mijloace materiale şi veniturile ale asociaţiei

Art. 19. Activitatea economico-financiară a asociaţiei se realizează pe baza bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat de Adunarea Generală.
Sursele de venituri şi cheltuieli sunt următoarele:
-          taxele de înscriere în asociaţie;
-          cotizaţiile semestriale achitate de membrii asociaţiei;
-          donaţii, sponsorizări şi subvenţii;
-          venituri din activităţi proprii;
-          resurse obţinute de la bugetul de stat sau bugetele locale;
-          fonduri din partea Uniunilor Ucrainene;
-          surse definite şi aprobate de Adunarea Generală;
-          alte surse legale.
Art.  20. Asociaţia poate înfiinţa societăţi comerciale.
Dividendele obţinute din activităţile acestor societăţi comerciale, dacă nu se reinvestesc în acelaşi societăţi comerciale, se folosesc obligatoriu pentru realizarea scopului asociaţiei.
Art. 21. Taxele de înscriere şi cotizaţiile se stabilesc anual de Adunarea Generală la  propunerea Consiliului  Director, nivelul acestora fiind reflectat în bugetul de venituri şi cheltuieli.
Toate veniturile se pot folosi conform bugetului de venituri şi cheltuieli, aprobat de  Adunarea Generală.
Bunurile şi valorile asociaţiei sunt indivizibile şi netransmisibile.


CAPITOLUL VII

Dizolvarea şi lichidarea asociaţiei

Articolul 22.
1). Asociaţia se dizolvă de drept în următoarele situaţii:
- îndeplinirea duratei pentru care a fost constituită;
- realizarea sau după caz imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost
constituită, dacă în termen de trei luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop; 
      - imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau a Consiliului Director, în
conformitate cu statutul asociaţiei, dacă această situaţie durează mai mult de un an de la care, potrivit statutului, Adunarea Generală, după caz, Consiliul Director, trebuiau să se constituie.
      - reducerea numărului de asociaţii sub limita fixată de lege, dacă această nu a fost
complinit timp de trei luni;
      - prin hotărâre judecătorească;
Constatarea dizolvării se realizează prin hotărârea judecătorului în a cărei circumscripţie se află sediul asociaţiei, la cererea oricărei persoane interesate.
2). Asociaţia se dizolvă prin hotărârea judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate, când:
- scopul sau activitatea asociaţiei au devenit ilicite sau contravin ordinii publice;
- realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
- asociaţia urmăreşte alt scop decât cel pentru care a fost constituită;
- asociaţia a devenit insolvabilă;
- asociaţia, prin natura scopului sau obiectivelor propuse, urmează să se desfăşoare
activităţi pentru care, potrivit legii, sunt necesare autorizaţii administrative prealabile. Instanţa competentă este judecătoria în circumscripţia căreia  asociaţia îşi are sediul.
3). Asociaţia se poate dizolva şi prin hotărârea Adunării Generale. În termen de 15(cincisprezece) zile de la data şedinţei de dizolvare, hotărârea Adunării Generale se depune la judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul, pentru a fi înscris în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor.
În cazul dizolvării asociaţiei, bunurile rămase în urma lichidării, nu se pot transmite către persoane fizice, ci numai către persoane juridice de drept privat sau public, cu scop identic sau asemănător.
Art. 23. În cazul apariţiei unei situaţii de lichidare, lichidatorii vor fi numiţi în condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului României nr. 26/2000  cu modificarile si completarile ulterioare. Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau juridice, autorizate în condiţiile legii.---

CAPITOLUL VIII

Prevederile finale

Art. 24. Prevederile  prezentului statut se completează cu dispoziţiile prevăzute în Ordonanţa Guvernului României nr. 26/2000 –  cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 25. Orice modificare adusă ulterior prezentului statut, se va efectua în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.
Art. 26. Asociaţia are personalitate juridică dobândită pe baza statutului, a actului constitutiv şi a regulamentului de organizare şi funcţionare aprobat de Adunarea Generală. Totodată, asociaţia are siglă şi ştampilă, cont propriu deschis la bancă şi emite pentru membrii săi: legitimaţii şi carnete de membru.
            Art. 27.  Asociaţia împreună cu alte asociaţii din domeniu, se pot constitui într-o federaţie. În această situaţie asociaţia îşi păstrează propria personalitate juridică şi patrimoniul propriu.
Art. 28. Eventualele litigii ale asociaţiei cu persoane fizice sau juridice se vor realiza pe cale amiabilă, sau după caz de instanţele judecătoreşti din România.

Membrii

1. Traista Mihai – preşedinte (jurnailist/ scriitor)
2. Tudorică Dan – vicepresedinte (magistrat/ pensionar)
3. Barbulescu Despina – secretar (medic/ pensionar)
4. Kopa Marius-Sandu – membru (student)
5. Vasile Hosciuk – membru (student)
6. Bogdan Clempuş – membru (jurnalist)
7. Pavel Mihai Ţifrac – membru (artist plastic)
8. Stepan Lupşac – membru (profesor, inspector şcolar)
9. Mihai Colotelo – membru (................)
10. Mihaela Larisa Traista – (studentă)
11. Ostap Borodai-Şandru – (profesor/ pensionar)